Disclaimer en Privacy

Wij streven er naar dat alle informatie op deze site en de werking van het mode en kleding advies correct is. De op deze site of in het advies gepubliceerde informatie bindt ons echter niet. Ook kunnen wij niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud, het gebruik en eventuele schade (zowel directe als indirecte schade) voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie, producten of diensten die via deze Website worden aangeboden.

Wij behouden ons het recht voor de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Wij garanderen niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de site of het online mode advies.

Wij garanderen niet dat naar haar gestuurde e-mail berichten of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Maar wij streven ernaar binnen 2 dagen te antwoorden. 
Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt.


Copyright

Het over nemen van teksten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming vooraf.

Algemene voorwaarden Goed Voor De Dag

Mochten er misverstanden zijn of ontstaan of vragen zijn, dan verzoeken wij u eerst contact op te nemen met ons! Wij zullen er alles aan doen om tot een passende oplossing te komen!

U gaat door de betaling voor het mode en kledingadvies akkoord met de volgende voorwaarden: 

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. 
2. Indien ook de klant naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af. 

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

Aan het mode- en kleding advies op onze site zitten kosten verbonden.
1. Alle prijzen genoemd op de website en/of email reclame zijn inclusief 21% BTW.
2. Prijzen zijn inclusief de transactie kosten van een iDEAL/PayPal of betaling via Payment Service Provider. 
3. Wij behouden ons het recht voor om, ten alle tijden de prijzen aan te passen. 
4. Prijzen op onze website en/of andere uitingen zijn vanwege artikel 3 lid 3 onherroepelijk.


Artikel 6. Aansprakelijkheid 

1. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het (foute) gebruik of interpretatie van informatie op onze website verkregen. 


Artikel 7. Algemene bepalingen 

1. De klant heeft recht op geld teruggave van het aankoopbedrag indien de klant ontevreden is over het product. 
2. De aanvraag voor teruggave van het aankoopbedrag zal uiterlijk binnen 14 dagen na aankoop moeten geschiedden anders vervalt recht op teruggave.

3. Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van ons aan een derde over te dragen. 
5. Wij zijn ten allen tijde –zonder nadere mededelingen te doen- gerechtigd de prijzen op goedvoordedag.nl aan te passen.
6. Wij zijn ten allen tijd –zonder nadere mededelingen te doen- gerechtigd onderhavige Algemene Voorwaarden op deze website te wijzigen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf (indien deze hier baat bij heeft) om de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken


Artikel 8. Toepasselijk recht 

1.Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.